இராஜராஜ சோழனின் போர் குறிப்புகள் | War Notes On Rajaraja Chola.
அரச குல ஊர்ப்பெயர்கள்
கரிகால சோழன் வாழ்க்கை குறிப்பு | Karikala Chola Life History & Karikala cholan biography.
மேரி கியூரி வாழ்க்கை வரலாறு | Marie Curie Biography.
அண்டார்டிகா பற்றிய அறிவியல் உண்மைகள் | Scientific Facts About Antarctica.
செங்கிஸ் கான் வரலாறு   | Genghis Khan Biography, Founder Of The Mongol Empire.