தமிழனின் கட்டிட கண்டுபிடுபிடிப்புகள் | Best Architectural Buildings in Tamil Nadu.
கம்பர் வாழ்க்கை வரலாறு  | kambar history in tamil
கருந்துளை என்றால் என்ன | What Is A Black Hole Details Tamil.
ஓலைச்சுவடி எழுத்துக்கள் அறிமுகமும் பாதுகாப்பும். / Palm-leaf manuscripts details in tamil.
உலகப் பொதுமறையாம்  திருக்குறள் | Thirukkural in Tamil.
தமிழனின் கட்டிடக்கலை அறிவியல் | The Architectural Science of Tamil